De groenste wijk van Leiden

Donderdag 19 november 2015 heeft de wijkvereniging Merenwijk io officieel ingesproken bij de behandeling van de nota 'Ruimte voor de stad' in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. De wijkvereniging heeft gepleit voor meer aandacht voor goed onderhoud van het openbaar groen, en dit onderhoud niet te makkelijk af te schuiven op bewoners participatie.

Hieronder vindt u de volledige tekst.

"Maatwerk voor de Merenwijk"

Geachte Voorzitter, gemeenteraadsleden, leden van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, Als bestuurslid van de nieuwe Wijkvereniging Merenwijk in oprichting wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om te reageren op de Visie 'Ruimte voor de Stad'.
U staat vanavond voor de taak om de kaders zoals gepresenteerd in deze Visie wel of niet vast te stellen of voor nader beraad in overweging te nemen. Juist voor de groene Merenwijk is dit een belangrijk besluit. De Merenwijk is een van de groenste, zo niet de groenste wijk van Leiden. Er is veel openbaar groen en daaraan ontleent de wijk in hoge mate haar identiteit. Voor ons zijn deze Visie, de kaders en de concrete implementatie ervan dus van groot belang! In de Visie worden in wervende bewoordingen schitterende droombeelden geschetst, maar ik zou daar graag wat feiten naast willen leggen.
Om te beginnen wil ik enkele kaders noemen die wij aantrekkelijk, belangrijk en realistisch vinden.
Bijvoorbeeld de kaders 4, 5 en 6 met de thema's Duurzaam, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie.
*Wij dromen ervan in een wijk te wonen die wat deze aspecten betreft het visitekaartje voor de gemeente is.
*Een wijk met weinig CO2-uitstoot waar veel fietsvoorzieningen zijn, oplaadpalen, groene daken en zonnepanelen enz. en veel duurzaam en divers groen.
*Een wijk met het eerste winkelcentrum in Leiden (De Kopermolen) waar gezond, duurzaam, energiezuinig en verantwoord ondernemerschap plaatsvindt.
*Een wijk waar veel verschillende beplanting is. Waar geanticipeerd wordt op klimaatverandering door minder tegels en beton en door bijvoorbeeld de grote gazons lager te leggen en om te vormen tot Wadi's, zodat ze bij droogte hun recreatieve functie kunnen behouden terwijl ze in tijden van wateroverlast als extra opvang fungeren.
Kortom een wijk van uw dromen. Wij zijn bereid om creatief met de gemeente mee te denken over verandering van ons openbaar groen.
Over kader 8 kan ik kort zijn: wij vinden het uitermate belangrijk dat de gemeente aansluit op de wijkplannen en speerpunten.
Ten aanzien van kader 9, waar het om de taakstelling gaat, zijn wij vooralsnog minder enthousiast. Ik noem enkele feiten:
1. Uit de enquête die is voorgelegd aan het 'Leiden Panel' blijkt dat er een redelijk draagvlak onder de bewoners is voor participatie in de zin van 'meedenken', maar dat er veel minder draagvlak is voor participatie voor het 'zelf de hand aan de ploeg slaan'!
2. Begin dit jaar was er een druk bezochte bijeenkomst in de Merenwijk over ons Winkelcentrum De Kopermolen. Er wonen dus veel betrokken inwoners die graag meedenken over zaken die de wijk betreffen. Zo'n 40 bewoners gingen op de uitnodiging van Wethouder Damen in om de hand aan de ploeg te slaan. Om de bijeenkomst niet geheel uit een opsomming van klachten te laten bestaan, werd een ieder gevraagd ook 3 positieve punten van de wijk te noemen. Met stip op 1 stond het vele mooie groen. Juist daar zijn de Merenwijkers trots op, juist dat vinden zij zo aantrekkelijk aan hun directe leefomgeving. Een unieke groene parkwijk midden in de Randstad! Zo'n 20 mensen spannen zich nu in om een wijkvereniging op te zetten.
3. Voor de Merenwijk met dus redelijk veel betrokken bewoners is het participeren in praktische zin lastig, want er zijn ook veel ouderen en tweeverdieners met kinderen (die niet eens tijd hebben om mee te denken). U hoeft alleen maar naar de staat van veel tuinen te kijken om tot de conclusie te komen dat aanleg en onderhoud daar niet optimaal zijn, want er wordt voor het gemak idd veel voor bestrating gekozen. Laat staan dat men zin en tijd heeft om structureel te participeren in onderhoud van openbaar groen.
4. In de Slaaghwijk lopen nu twee experimenten mbt bewonersparticipatie: een stukje grond bij Op Eigen Wieken en bij de Merenwijkschool. Er zijn 2 bewoners die al geruime tijd zeer actief zijn om hun medebewoners erbij te betrekken, maar er is geen enkele respons uit de buurt.
Conclusie: Wat betekenen deze feiten voor Kader 9, de taakstelling waarin staat dat het resultaat moet zijn dat de kosten voor beheer omlaag gaan? Het is dus een droom om ervan uit te gaan dat het vele mooie openbaar groen in de Merenwijk mede verzorgd gaat worden door veel bewoners. Dit is echter wel een belangrijke pijler onder uw doel om ook in de Merenwijk te bezuinigen. Ik zou ervoor willen pleiten dat u net als voor het Centrum voor onze unieke, parkachtige Merenwijk vanuit het vertrekpunt 'Maatwerk' een uitzondering maakt.
Ik rond af: In dit bestek heb ik natuurlijk alleen maar een korte reactie kunnen geven. Maar juist omdat ons openbaar groen de identiteit van de hele wijk bepaalt, heeft de Wijkvereniging Merenwijk al bij de eerste besprekingen besloten om een aparte commissie Groen en Openbare Ruimte in het leven te roepen. Dit staat gepland voor januari 2016. Een van de taken van die Cie zal zijn om in ieder kwadrant van de Merenwijk leden te rekruteren die de Wijkschouw voor hun rekening nemen. U kunt dus op ons rekenen! Wij willen graag samenwerken en participeren, maar misschien dat onze kaders op sommige punten afwijken van de hier gepresenteerde.
Ik hoop dat onze boodschap "Maatwerk voor de Merenwijk" duidelijk is, maar als u nog vragen heeft, dan zal ik proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden. Zo niet dan dank ik u voor uw aandacht en wens ik u veel wijsheid toe bij uw belangrijke taak.

Uitgesproken door Marion van Sloten namens het bestuur van de Wijkvereniging Merenwijk io