De groenste wijk van Leiden

De gemeenteraad van Leiden spreekt op donderdag 11 juli over het ‘gebiedspaspoort’ voor de Merenwijk en zal dat dan vaststellen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum de Kopermolen en het gebied daar omheen.
De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling besprak deze gebiedsvisie op dinsdag 2 juli. Hieronder een korte impressie van die commissievergadering.

Alle partijen gaven de wethouder complimenten voor het inspraakproces. Niemand ging in op de voortgang van dit proces bij de uitvoeringsfase. Men gaf de indruk dat door nieuwsbrieven de Raad en de burgers op de hoogte gesteld moeten worden. Geen participatie bij de uitwerking. Dat is nog een groot aandachtspunt.

Kernpunten van de verschillende politieke partijen waren als volgt:

D66
Sas van mening dat het goed was dat er gerenoveerd wordt, dat de Merenwijk ook een woningbouw opgave heeft en dat de gevaarlijke verkeerssituatie, de bevoorrading van de winkels door vrachtwagens, aandacht behoeft.

VVD
Kan akkoord gaan met de kaderstellende voorwaarden in het gebiedspaspoort. Niet alles zal gerealiseerd kunnen worden, dus men moet goed met verwachtingsmanagement omgaan. Een voorstel voor een nieuwsbrief en periodieke update.

GroenLinks
Vond: dit is het dus, het resultaat van diverse soorten van raadpleging. Graag de Slaaghwijk meer bij de plannen betrekken. Locatie brandweerkazerne is reeds in de plannen betrokken.

SP
Is tevreden over de gang van zaken. Wel meer aandacht nodig voor de vrachtwagens. De geplande toren graag minder hoog, meer extra woningen op de Kopermolen.

ChristenUnie
Goede kaderstellende uitgangspunten, maar niet alles zal kunnen. Stadsdistributie aansluiten voor de veiligheid.

Partij voor de Dieren
Goed gebiedspaspoort, bevoorrading van de winkels betrekken bij de stadsdistributie.

Partij Sleutelstad
Goed participatie proces. Meer woning op de Kopermolen, minder hoogbouw.

PvdA
Goed dat het College in dit proces minder weerstand heeft opgeroepen. Meer vergroenen. Winkelcentrum moderniseren. Wat betreft de locatie brandweerkazerne: er moet meer gebouwd worden, anders halen we de doelstelling in de stad niet.

CDA
Trapsgewijs bouwen, niet te hoge blokken naast elkaar zetten. Toren mag daarom lager, past niet in de visie op de hoogbouw. Problemen rond laden en lossen oplossen.

Voor de komende tijd aandacht voor :

• Sommige partijen deden alsof de wijk instemde met de resultaten, terwijl juist uit de enquete blijkt dat velen bezwaar maken tegen de hoogbouw aan de Ketelmeerlaan.

• Het participatie proces werd in de laatste fase weer een ouderwetse vorm van inspraak. Wel werd er een inloop organiseerde op vrijdagavond (40 bewoners kwamen hiervoor opdraven, complimenten). Geen enkele keer werd door een van de partijen de waardering uitgesproken voor de inzet van de verschillende groepen uit de wijk, actiegroep, vve's, inspanning van de maatschappelijke voorzieningen, de wijkvereniging.

• Er zit ruimte in de politieke standpunten op het gebied van:

- Meer óp de Kopermolen bouwen en minder hoog....wel het gewenste aantal wooneenheden halen.
- Meer aandacht voor veiligheid en zwaar bevoorradingsverkeer.
- Meer aandacht vragen voor afstemming van de voorzieningen, ook fysiek....op naar een gezamenlijke wijkaccommodatie, multifunctioneel en niet zo versnipperd als nu.

Participatie graag ook bij de uitvoeringsfase.