De groenste wijk van Leiden

kruisingDe aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse kruising van de IJsselmeerlaan met de Willen de Zwijgerlaan start waarschijnlijk niet vóór 2023. Dit werk maakt onderdeel uit van de opwaardering van de WdZ-laan tot onderdeel van de Leidse Ringweg Noord. Dat stuk ringweg loopt vanaf de A44/Plesmanlaan, via de Schipholweg, de WdZ-laan en de Zijlbrug tot in de polder voorbij Leiderdorp.

Meer informatie over de inhoud en de planning van de werkzaamheden is te verkrijgen op een inloopbijeekomst op maandag 30 september van 19:30 - 21:30 uur. In tegenstelling tot wat in ons eerdere bericht hierover staat, is die bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging Roodenburg op sportpark Noord. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst, en kan via mailadres .

Aanpassen aan verkeersdrukte

De Leidse Ringweg Noord maakt onderdeel uit van een complete ringweg rondom Leiden – meer informatie hierover in ons eerdere bericht. De plannen voor het noordelijke deel dateren van 2016, maar zijn nu geactualiseerd. Aanpassing bleek noodzakelijk wegens verwachte toegenomen verkeersdrukte. Onder meer de Dellaertweg (onder het gebouw van Achmea door) moest in de plannen worden opgenomen, mede om de nieuw te bouwen brandweerkazerne goed bereikbaar te houden.

Extra kosten

Enkele aanpassingen waren ook nodig om het fietsverkeer meer ruimte te geven. Dit was een wens van het eerder jaar aangetreden college van b&w. De diverse aanpassingen maken het gehele plan voor de ringweg noord 16 miljoen euro duurder. Dat is niet veel vergeleken bij de totale kosten van de gehele Leidse Ring, die 135 miljoen euro bedragen. Een groot deel daarvan wordt betaald door rijk en provincie. De gehele Leidse Ring moet voor 2030 klaar zijn.

Woningen slopen en geluidsscherm

De kruising IJsselmeerlaan-WdZlaan wordt ongelijkvloers: vanaf de IJsselmeerlaan kun je met fiets of auto gewoon rechtdoor rijden, terwijl het kruisende verkeer op de WdZlaan in een verdiept gedeelte daaronder rijdt. Op uitgebreide tekeningen is onder meer te zien dat hiervoor drie keer twee woninkjes tussen de Hoven worden gesloopt. Aan weerszijden van de (deels verdiepte) weg komt een geluidsscherm van 3 m hoog.

Zie ook de diverse documenten:

tekening kruising