De groenste wijk van Leiden

Op maandag 9 november 2015 zijn de conclusies van de consultatie avond over de aanpassingen van de kruispunten in de Ringweg Merenwijk in de werkgroep verkeer en mobiliteit van de wijkvereniging i.o. besproken.
Deze werkgroep, bestaande uit inwoners van de Merenwijk en een vertegenwoordiger van het bestuur, hebben de door de gemeente getoonde alternatieven naast de opmerkingen die uit de consultatie kwamen gelegd. Ze zal de gemeente adviseren om vooral naar het doel van de aanpassingen te kijken, en niet bij voorbaat voor de duurste oplossing te kiezen.


Vanuit het initiatief van de wijkvereniging i.o. en het verzoek van de Gemeente Leiden hebben wij, als werkgroep verkeer en mobiliteit, onze inzichten en wensen met betrekking tot de aanpassingen van de genoemde verkeersknooppunten besproken. Mede dankzij de resultaten van de wijk enquete en de consultatie avond op 14 september 2015 hebben wij, als werkgroep verkeer ons advies over de verschillende opties aan de gemeente uitgebracht.

In de Merenwijk zijn de bewoners logischerwijs niet allemaal voorstander of tegenstander van één van de door de gemeente voorgestelde varianten. De werkgroep verkeer en mobiliteit van onze wijk heeft daar rekening mee gehouden. Er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt die door zowel wij als inwoners van de wijk als de gemeente als realistisch mag worden gezien.
Wij willen daarom vooral oplossingsgericht denken, en niet in de vorm van de kruispunten. Daarnaast willen we ons hard maken over een juiste afwerking van de kruispunten met passend groen en uitstraling. Ook weegt de veiligheid en doorstroming zwaar. Dit zijn belangrijke factoren voor de gebruikers van deze knooppunten. Voor deze afwerking dient voldoende budget gereserveerd te worden, en dit kan makkelijk als niet voor de duurste varianten wordt gekozen.

Dit leverde de volgende adviezen aan de gemeente:

Kruispunt Gooimeerlaan

Op dit kruispunt, in de huidige situatie, zien wij vooral problemen met de unieke vorm van dit kruispunt, het gebrek aan afremming van de verkeersstromen en gevoel van voorrang voor alle verkeersstromen. Op dit kruispunt is geen voetgangers- of fietsverkeer aanwezig, dat willen we zo houden.
We staan achter aanpassingen op dit kruispunt. Wij herkennen twee varianten als meest logische voor dit kruispunt. Dit zijn de rotonde en de optimalisatie huidige situatie.
De rotonde is qua veiligheid een goede keuze. Fietsers en voetgangers komen niet op dit wegvak waardoor de doorstroming ook goed blijft. De rotonde kan nog worden verbeterd door deze zo te dimensioneren dat de snelheid van het verkeer omlaag zal gaan. De voorrangsregels zijn helder en de overzichtelijkheid is goed. Het merendeel van de reacties uit de peiling ziet dit als een goede oplossing. Opmerking hierbij is dat de rotonde best kleiner kan en daarmee ook goedkoper wordt.
De tweede variant, optimalisatie van de huidige situatie, is goedkoper maar wordt gezien als een minder veilige variant in de huidige positionering. Door een kleine verschuiving van de huidige situering kunnen de doorgaande routes zo worden aangelegd dat de snelheid van het verkeer kan worden geremd. De oprit naar het kruispunt dient in het kader van overzichtelijkheid dan logischer te worden gedimensioneerd om een foutieve afslag of twijfel bij de weggebruikers weg te nemen.

Kruispunt IJsselmeerlaan

Voor dit kruispunt vinden wij het belangrijk dat fietsers en voetgangers (tussen de Zijldonk en de Milanenhorst steken nu veel mensen over) een veilige oversteek kunnen maken. Ook dient de snelheid van het verkeer te worden geremd en moet het verkeer van af de Zwartemeerlaan richting Ketelmeerlaan en IJsselmeerlaan beter zichtbaar zijn. Nu is het lastig om verkeer te zien aankomen.
Een rotonde biedt een goede oplossing voor de overzichtelijkheid, het afremmen van het verkeer, en de doorstroming. Als de rotonde, zoals nu gedimensioneerd is door de gemeente, iets meer zou verschuiven richting Willem de Zwijgerlaan, zou de oprit naar het kruispunt vanuit de Zwartemeerlaan nog iets meer overzichtelijk kunnen worden en meer remmend op de snelheid van het autoverkeer kunnen werken. Verder zou de rotonde kleiner kunnen worden gedimensioneerd en zo ook goedkoper uitgevoerd kunnen worden.
De variant optimalisatie huidige situatie heeft ook zeker potentie. Het zicht op verkeer vanaf de Zwartemeerlaan kan echter beter worden door het toepassen van een lagere beplanting. Het risico van notoire hardrijders is echter onvoldoende opgelost. Er zouden dus aanpassingen moeten worden aangebracht om de snelheid te remmen. Het verkeer dat uit de Ketelmeerlaan komt dient al af te remmen voor de fiets en voetgangers oversteek, maar van en naar de Zwartemeerlaan kunnen wellicht ook maatregelen worden genomen.


Overige opmerkingen

Door de uitvoeringen kleiner en goedkoper te maken zou de route tussen beide knooppunten, de Ketelmeerlaan, aantrekkelijker kunnen worden gemaakt voor fietsers en voetgangers. De ontstane financiële ruimte kan dan worden benut om aanpassingen te maken die veiliger maken. Ook kan worden gedacht aan het instellen van een 30 km/uur zone en het vervangen van het asfalt door klinkerbestrating alsmede de aanleg van fietspaden.

Met bovenstaande adviezen aan de gemeente menen wij als werkgroep verkeer en mobiliteit gedegen en voor allen aanvaardbare oplossingen te hebben gepresenteerd welke ook door de inwoners als zodanig kan worden gezien. Wij zijn er voor ons allen van onze wijk en zijn te alle tijde bereid nadere toelichting te geven. Mocht u vragen of anderszins hebben, neem dan contact met ons op via ons algemene e-mail adres info@wv-merenwijk.nl .