De groenste wijk van Leiden

De komende weken (juni en juli 2016) vindt er veel plaats in de Merenwijk. Een kort overzicht.

 

Over de rotondes welke de gemeente wil aanleggen in onze Merenwijk is veel te doen geweest. Voor- en tegenstanders hadden ieder hun eigen kijk op deze zaak, maar eens moest er een besluit genomen worden. Dat is inmiddels gebeurd, maar voor allen die nu willen weten wat er echt gaat gebeuren wordt er een inloopavond georganiseerd op maandag 6 juni 2016. U heeft ondertussen allemaal een brief met de details in de bus ontvangen.
Deze avond zal de gemeente het VO en de Verkeersbesluiten aan de wijk gaan presenteren. Wat op zal vallen is het vele groen dat in de aanleg van deze rotondes wordt meegenomen. Wij als de Wijkvereniging Merenwijk nodigen u dan ook van harte uit om deze gelegenheid te benutten.


U kunt terecht bij het Buurtcentrum Op eigen wieken, Valkenpad 1, Leiden, van 16:30 uur tot 20:30 uur (u kunt dus terecht op het tijdstip dat u het beste uitkomt).

De Merenwijk, een van de groenste wijken van Leiden, heeft vele bomen. Maar een gedeelte daarvan staat op de bomenkaart van de gemeente Leiden. Deze bomenkaart is de plattegrond met daarop de beschermde bomen. De gemeente roept alle inwoners op om deze kaart te controleren en voorstellen tot wijzigingen in te dienen. Zie ook http://www.leiden.nl/bomen Deze pagina bevat ook een uitleg van de verschillende redenen waarom een boom beschermd, of juist niet beschermd, kan worden.

Wijzigingen kunnen tot en met 5 juni 2016 worden ingedient!

De kaart die online staat geeft een duidelijk overzicht. Het valt wel op dat de bomen langs de hoofdroutes in de Merenwijk grotendeels beschermd zijn, maar dat er heel weinig gezichtsbepalende losse bomen in de wijk op de kaart staan.

De wijkvereniging Merenwijk roept een ieder op de kaart te bekijken en voorstellen tot wijzigingen in te dienen. Zo zorgen we voor een betere bescherming van de groene Merenwijk!

Op woensdag 25 mei 2016 vindt er weer een wijkfeest plaats aan het Valkenpad. Dit keer van 15:00 tot 19:00. De organisatie is in handen van de bewoners, ondersteund door de Merenwijk school, Resto van Harte, het EPI centrum en Libertas Leiden.

Opgeven voor de BBQ kan tot 23 mei in het buurthuis.

 

Actiteiten:

  • Oud Hollandse Spellen
  • Springkussen
  • Kindervrijmarkt
  • Muziek
  • BBQ
  • en nog veel meer

Maandag 9 mei 2016 start de gemeente weer met het verwijderen van onkruid in de openbare ruimte van de Merenwijk. Ze maken daarbij gebruik van allerlei groot en klein materieel, wat wel tot wat geluidsoverlast zal leiden, maar uiteindelijk weer schonere straten zal opleveren. Wilt u dat uw straat goed wordt aangepakt? Zorg ervoor dat de plekken met onkruid goed bereikbaar zijn voor de machines. De tabel geeft de eerdere planning aan, maar de werkzaamheden gaan veel sneller!

Vanaf week 11 (14-18 maart 2016) vinden er werkzaamheden plaats aan de speelplekken aan de Sloepenwal en de Klipperwerf (Zijlwijk-Zuid). In de bewonersbrieven, die verspreid zijn door SignaTerra worden de werkzaamheden uitgelegd.

"Vanaf week 11 zullen de eerste werkzaamheden plaatsvinden. Er zal gestart worden met het opschonen van het bestaande terrein en de ontgraving van grond ten behoeve van de herinrichting. Daarna zal de inrichting van het plein beginnen."

Heeft u foto's van de werkzaamheden? Stuur ze naar ons voor op deze website!

NLDoet160312 2 640

De wijkvereniging Merenwijk, 26 vrijwilligers sterk, heeft tijdens NLDoet 2016 de omgeving van de Kopermolen vrij gemaakt van zwerfafval. De inwoners werden zelfs versterkt door vrijwilligers uit Oegstgeest. Met meer dan 45 afvalzakken zwerfvuil als resultaat.

Tim Seegers, een van de organisatoren: "Wat een hoeveelheid!" In twee uur werd er vooral veel verwaaid vuil uit de sloten en struiken gehaald. "Leuk, gezellig, en ook nog nuttig voor de buurt!" werd ook veel gehoord. Michel Vorenhout, bestuurslid van de wijkvereniging Merenwijk, refereert aan de achterliggende reden van al dat zwerfvuil. "Blijven opruimen is natuurlijk niet de bedoeling. Samen met de afdeling beheer van de gemeente Leiden willen we gaan zorgen voor slimmere manieren van het voorkomen van zwerfafval. Bijvoorbeeld grotere afvalbakken op betere plaatsen, die ook nog eens vogelwerend zijn, dat zou al heel veel helpen." De wijkvereniging Merenwijk is erg blij met al deze positieve inzet van de inwoners, en de lekkere koffie in de Regenboog met cake van de lokale Albert Hein. "Zeker voor herhaling vatbaar", zeggen Tim en Michel eensgezind. De werkgroep Groen&Water zal een vervolg regelen, de data worden in dat geval via de website van de wijkvereniging verspreid.

Na de eerste reactie van de wijkvereniging Merenwijk op het besluit van de gemeente om twee rotondes in de Merenwijk aan te leggen is er inmiddels een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke projectleider van dit ontwerp. Hieruit bleek dat er naar aanleiding van ons eerdere adviezen een aantal aanpassingen zijn gemaakt voor een verdere optimalisering van de beide ontwerpen.
Belangrijk voor ons waren de onderwerpen veiligheid, het beheersen van de snelheid van het autoverkeer, duidelijke voorrangsregels, een evenwichtige benadering voor voet, fiets en gemotoriseerd verkeer en meer groen. Hiertoe heeft de gemeente voor de beide locaties de twee voorkeurs ontwerpen opnieuw uitgewerkt. Het bleek lastig om het ontwerp van de optimalisatie huidige situatie zodanig te dimensioneren dat aan alle voorwaarden zou worden voldaan. En om deze reden is uiteindelijk de keuze op de rotondes gevallen.

Op dinsdag 8 maart 2016 zijn deze ontwerpen op een aantal punten nogmaals bijgesteld op ons verzoek.
We kunnen daarmee bevestigen dat deze oplossingen voldoen aan onze uitgangspunten. Er komt meer groen met meer variatie en de rotondes zijn zo uitgevoerd dat de veiligheid en de doorstroming optimaal zal zijn. Ook voor het fiets en voetgangersverkeer. Wij hopen dat hiermee de discussie over de vorm van het ontwerp van minder belang zal worden geacht dan tot nu toe het geval was.

Zoals het er nu voorstaat zal in het najaar van 2016 al gestart worden met de uitvoering.