De groenste wijk van Leiden

Op 9 januari 2017 heeft de wijkvereniging de volgende brief gemaild aan wethouder Robert Strijk.
Een antwoord van Strijk kwam binnen twee uur, en staat hieronder.

Geachte heer Strijk,

Wij wenden ons tot u in uw hoedanigheid van wethouder voor onder meer bereikbaarheid. Wij hebben vernomen dat het College voornemens is op 10 januari een besluit te nemen over de verplaatsing van het busstation van de centrumzijde naar de locatie Terweepark aan de zeezijde. Veel bewoners van de Merenwijk gaan met de fiets naar het station. Zij maken vooral gebruik van de Boerhaavelaanroute. Daarbij steken zij aan het einde de Rijnsburgerweg over en gaan dan via de Bargelaan naar de fietsenstalling. Zien wij het goed dan leidt de verplaatsing van het busstation tot meer busbewegingen op de Rijnsburgerweg ter hoogte van de oversteekplaats en tot confrontatie van deze fietsers met de bussen die via de Bargelaan het busstation moeten bereiken en moeten verlaten. Wij zijn bang dat dit een ernstige verslechtering is voor die fietsers. Kunt u ons zeggen wat dit betekent voor de bereikbaarheid van het station en voor de verkeersveiligheid van deze mensen.
 
Voor zover fietsers die naar het station gaan geen gebruik maken van de Boerhaavelaan rijden zij over de Schipholweg. Bij de oversteek naar het station zullen zij geconfronteerd worden met een veel groter aantal bussen dan thans. Wij zijn bang dat ook sprake is van een ernstige verslechtering voor deze fietsers. Kunt u ons zeggen wat dit betekent voor de bereikbaarheid van het station en voor de verkeersveiligheid van de mensen als zij deze route volgen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rinus Brouwer
Bestuurslid WV Merenwijk
Werkgroepen Verkeer en Kopermolen

= = Antwoord van wethouder Strijk:

Geachte heer Brouwer,
 
Dank voor uw mail.
Allereerst ligt de bestuurlijke aansturing op dit dossier bij mijn collega Paul Laudy. Hij is coördinerend wethouder voor het Stationsgebied en trekt dit dossier. Nu weet ik er wel wat van af, dus ik zal proberen uw mail zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar mocht u er meer over willen weten kunt u zich melden bij mijn collega of zijn bestuursadviseur Ton Prast.
 
In het Stationsgebied van Leiden komen heel veel belangen en functies samen. Zo vertrekken hiervandaan dagelijks meer dan 70.000 OV reizigers met de trein richting andere bestemmingen. In de trend van verstedelijking, en ook in die van een meer duurzame samenleving zien we dat rondom grote stations, knooppunten ontstaan van wonen, werken en recreatie. Dat is een gewilde ontwikkeling, leidt tot minder woon-werkverkeer en meer woonwerk verkeer met het OV. De gemeente zet in op die ambitie / uitdaging en denkt dat er over 10 jaar zo'n 10.000 nieuwe banen zullen zijn ontstaan op het Biosciencepark en in het Stationsgebied.
 
Ook moet deze locatie ruimte bieden voor woningen; iets waar in Leiden groot behoefte aan is. Omdat we allemaal (gelukkig) ouder worden dan vroeger hebben wij in Leiden nog een autonome woningbouwopgave voor 10.000 tot 20.000 mensen. De stad Leiden heeft geen grond meer en wij moeten een deel van die opgave dan ook invullen door hoogbouw. Juist rondom het station zien wij daartoe mogelijkheden.
 
Tot slot willen we dat Leiden zich als stad in de toekomst goed verankerd in de economische dynamiek van de Randstad. Niet als een locatie waar je met de trein hard door heen rijdt, maar als het hart van (het oude Graafschap) Holland, waar ook veel mensen werken, studeren, congresseren en recreëren. En wonen natuurlijk! Zo dichtbij Schiphol, met top kennisinstituten als de Universiteit Leiden, het LUMC, de Hogeschool Leiden, TNO en het biosciencepark Leiden scoort Leiden nu al goed maar wij willen die recente trend van economische groei verder borgen.
 
Bij al die ontwikkelingen past een juiste stedenbouwkundige kwaliteit. Die is nu niet hoog rondom Leiden Centraal. Dat vinden heel veel Leidenaren. De pleinen aan beide zijden van het station verleiden op dit moment niet echt tot verblijven en bieden geen hoogwaardige kwaliteit. Dit komt o.a. omdat alle verkeersstromen daar nu samen komen. Van voetganger tot fietser en van auto tot bus. Die stromen willen we graag scheiden. Bij de beide uitgangen van het station moet de voetganger centraal komen te staan en hij / zij moet een vrije wandelroute krijgen de (historische) stad in of de (nieuwe kennis) Stad in. (Het Biosciencepark).
 
Dat is passen en meten. We leven tenslotte in een dichtbevolkte stad en dat geldt nog meer voor het centrum, waar zoveel functies samenkomen.
 
Het besluit dat nu voorligt is of Leiden een besluit gaat uitwerken. Of dat we nu al besluiten dat we dit niet gaan uitwerken. Ik kan dus ook nog niet op al uw vragen antwoord geven omdat nog niet alle praktische zaken zijn uitgetekend en ontworpen. We staan nu voor de keuze of we iets willen. Een gezamenlijke ambitie benoemen en dit vervolgens in nauw overleg met veel belanghebbenden vormgeven / ontwerpen / uitwerken. Daar horen ook de fietspaden bij. Ik sluit zeker niet uit dat de hoofd fietsstromen straks anders liggen dan nu. Ook en alleen al omdat er nieuwe fietsenstallingen worden gebouwd. Binnen enkele weken begint de bouw van de Lorentztoren, met hier onder een fietsenstalling voor 5000 fietsen. Ik kan me heel goed voorstellen dat voor heel veel Merenwijkers dit straks de eerst aangewezen fietsenstalling is en de weg daarnaar toe is anders dan de huidige. (Simpelweg omdat de  nieuwe fietsenstalling er nog niet is).
 
Maar we moeten meer zaken uitzoeken in de komende maanden mocht de raad besluit dit te willen. De quickscans laten zien dat het in de basis moet passen en kunnen. Dat betekent nog steeds verder onderzoeken en ontwerpen.
 
Dus samenvattend voor nu:
Ja er gaan zaken veranderen. Ook voor fietsers. Ook voor fietsers uit de Merenwijk. We hebben het nu slechts over het besluit dit te gaan ontwerpen /onderzoeken. Die resultaten zijn er nu nog niet. De reden om dit te willen past in een visie op een stad die doorontwikkeld, zich aanpast aan veranderende werkgelegenheid, aan een stad met duurzaamheidsambities, een stad met een woningbouwopgave en in steeds verder verstedelijkende regio.
 
Indien u wilt kan de wijkvereniging Merenwijk in de toekomst zeker betrokken raken bij de verdere onderzoeken mocht de raad daartoe besluiten.
Indien u dat wilt kunt u dat natuurlijk altijd aangeven en zullen we u alsdan t.z.t. benaderen.  

Met vriendelijke groet
Namens de gemeente Leiden
 
Robert Strijk
Wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur