De groenste wijk van Leiden

De Merenwijk staat op de kaart

Het is de prettigste en groenste wijk om in Leiden te wonen

Veel actieve leden en niet-leden zoeken naar nieuwe netwerkvormen.
Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet, maar het gaat erom dat de Merenwijk-klus geklaard wordt. Een taak kan zeer divers zijn, van het verzorgen van een speelplek of een gezamenlijke tuin tot opinievorming rond de Kagerzoom of de revitalisering van de Kopermolen. Ook de rollen zijn wisselend – communiceren en elkaar begrijpen is belangrijk.
Door te durven en te doen zijn we bezig met de opgaves.

De wijkvereniging is in 2017 druk doende geweest met diverse zaken. Ze zijn hierover opgesomd.

= De tweede ALV, eind januari 2017, opkomst 180 personen. Het ledenaantal groeit. Actieve bestuursleden vallen af en er komen nieuwe bij.

Buurtprofiel

= Bespreken in een viertal sessies (in de kwadranten van de wijk) van het buurtprofiel van de Merenwijk (met uitzondering van de Horsten). Dit profiel is door de Stichting Libertas Leiden vervaardigd in opdracht van de gemeente. Dit was de laatste van alle wijken in Leiden.

 = Er is een visiedocument in ontwikkeling. Het wordt in 2018 besproken in de vier kwadranten, om de tekst verder bij te scherpen, te inventariseren wat er leeft en/of dat herkend wordt.

= Bezoek van het college van burgemeester en wethouders op 23 mei 2017 met een heuse buitenreceptie voor de bewoners. Hier werden de maquettes getoond van varianten van de vernieuwde Kopermolen. De vele woontoren veroorzaakten een schok.
Verschillende collegeleden kwamen op bezoek bij de Kagerzoom, het jongerencentrum, de bibilotheek en fietsend door de buurten.

Kopermolen

= Revitalisering van de Kopermolen. Naast het opknappen van het winkelcentrum speelt (ineens) de grote opgave voor 250 tot 500 woningen erbij. De gemeente belegde informatieavonden, mede door druk van de wijkvereniging. Wijkvereniging en winkeliersvereniging nemen deel in de projectgroep, die viermaal bijeenkomt in 2017.
De wijkvereniging richt een klankbordgroep op om de bevindingen door te spreken. Er start een proces om een stedebouwkundige visie te ontwikkelen.
Gevraagd om aandachtspunten te geven voor de revitalisering van het winkelcentrum, blijkt in de tweede vergadering dat dit gepaard gaat met een stevige woningopgave voor de Merenwijk (250-500 woningen erbij).
Uitgangspunt was dat voor de verkiezingen van maart 2018 de stedebouwkundige visie in het college van B&W en de raad besproken zou zijn. Dit is niet gehaald.
Inmiddels waren er zeer veel actieve leden en anderen die zich inzetten voor het behoud van het park en die zich verzetten tegen de hoogbouw.

= Na veel aandringen bij de gemeente Leiden organiseren zij eindelijk een open inloopavond voor het ‘conserverend bestemmingsplan’, dat niet zo conserverend bleek. Het was een drukke inloop met hoog oplopende gesprekken.

Kagerzoom

= Kagerzoom enquette en onrust. De gemeente Teylingen gaat voigens sommige inwoners niet correct met belanghebbenden om. De wijkvereniging nodigt de gemeente Teylingen uit om uitleg te komen geven over het proces om tot een integrale visie te komen.

= Daarnaast lopen er protestbijeenkomsten over de plannen voor een skeelerbaan.

= Avondbijeenkomsten over energie en duurzaamheid, met initiatiefgroepjes en gezamenlijke afspraken in sommige straten.

= Aanpak zwerfvuil: actiedagen waar kinderen bij betrokken worden, veel aandacht en publiciteit.

Jongeren, vrouwen

= Aanpak en verbouw van het Jongerencentrum betekent een opknapper voor de omgeving. Er is samenwerking met de andere organisaties, zoals het buurthuis, HTIB, LOSA, Kandidatenmarkt, Wijkacademie voor opvoeding. Het resultaat is betere contacten en meer acceptatie plus samenwerking. Maar kinderwerk is er voor deze jeugdigen, die op straat spelen nog niet.

= De wijkvereniging is blij met een werkgelegenheidsproject voor vrouwen, Werk 2.0/ Change start in de Pelmolen 3 en 3b. In mei reeds goede resultaten gehaald, met weer tien nieuwe vrouwen die kunnen instromen.

= Samenwerking tussen de wijkvereniging en de bieb leidt tot langere openstelling en aanpassingen van het pand naar nieuw gebruik. Nieuwe activiteiten zijn filmavonden, een wijkcafe en College Tour, met veel vrijwilligers actief, wel of niet namens de wijkvereniging.
Met de ontwikkelingen in de Kopermolen hopen we op een goede ontmoetingsplek, een cultuurhuis en de bibliotheek zijn daar de aangewezen partner voor. De bibliotheek wordt meegenomen in de planontwikkeling van de Kopermolen, en gezocht wordt naar een betere plek, bijvoorbeeld aan de rand van het park. Of het allemaal gaat lukken, hangt mede samen met het gebruik door bewoners.
Het zal een cultuurimpuls betekenen en we hopen hiermee te groeien naar een echte ontmoetingsplek in het hart van de wijk.

Voedselbos

= Het voedselbos is letterlijk van de grond gekomen. Zoveel mensen dromen van een beter beheer en gebruik van de beschikbare grond, Zoveel bewoners bewerken gezamenlijk de grond, gaan op excursie en laten zich inspireren door andere voorbeelden.

= Een plek en een praatje tijdens Kunst in de Stal, het festival dat met eigen talenten uit de wijk goed uit de verf komt en veel bezoekers trekt.

= Door kwadrant Zijlwijk-zuid weer een goede burenkoffie georganiseerd op 23 september 2017. Als andere kwadranten dit willen doen, zijn de organisatoren bereid de nodige ondersteuning te geven.

= Wat betreft verkeer en vervoer: de rotondes komen gereed. Er wordt flink gelobbied en meegepraat voor een groene inrichting en moderne verlichting. In 2018 komt er een evaluatie over de rondweg.

Bus-comité

= Een Bus-comité zet door en zorgt ervoor dat in de raadcommissie (unaniem) besloten is dat het vervoer in de Merenwijk beter geregeld moet gaan worden.

= De resultaten van de 13 schouwen in de Merenwijk zijn zichtbaar, maar lang niet alle afspraken zijn nagekomen. Ook gaat de communicatie niet altijd vlekkeloos – er is nog veel werk aan de winkel. De wijkvereniging brengt zijn zorgen over de langzame aanpak over aan de raadscommissie leefbaarheid: er moet echt meer werk gemaakt worden van samenwerking met de buurten.
Enkele speeltuinen zijn met of zonder duidelijke inspraak aangepakt.
Veel bewoners waren actief in hun buurt, liepen mee in de schouw.

= Inspirerend was de ledenvergadering van 22 januari 2018. Centraal stond: wie is waar actie en wat doen we allemaal? Bedoeld om elkaar het overzicht te geven (zie het verslag van deze avond).

= Het verenigingsjaar werd besloten (of juist weer gestart) op 19 februari 2018 met de derde ALV van de wijkvereniging Merenwijk.
Aansluitend was er Politiek Café.

= Het bestuur van de Wijkvereniging Merenwijk vergaderde eenmaal per maand, dus twaalf keer in het jaar.
Nog niet komt uit ieder kwadrant een vertegenwoordiging in het bestuur, daar wordt constant aan gewerkt.
Daarnaast organiseerde het bestuur menige thema-avond of andere bijeenkomst. Daarbij werd gezorgd voor mooi pr-materiaal en rollups.

= De website wordt als communicatiemiddel gebruik, net als Twitter. Helaas blijft het een probleem om vrijwilligers te vinden die de communicatie aanpakken.

Rol van de wijkvereniging

Veel bewoners vragen het bestuur naar de precieze rol van de wijkvereniging. Welnu, dit is wat we doen:
-    We behartigen de gezamenlijke woon- en leefbelangen van alle bewoners.
-    We hebben als doel de wijk mooier en levenloopbestendiger te maken, zodat alle generaties hier prettiger en veilig kunnen wonen.
-    We bevorderen het overleg tussen de gemeente en bewoners, tussen bewoners onderling en tussen bewoners en derden.
-    We denken mee over de plannen van de gemeenten en derden voor de Merenwijk.
-    We stimuleren waar we kunnen initiatieven van bewoners.

Het gaat ons om:
Groen en duurzaam
Hart in de wijk
Zelfregie
Levensloopbestendigheid

Het bestuur van de Wijkvereniging Merenwijk