De groenste wijk van Leiden

Terugblik van de voorzitter over 2019

Waar waren we het afgelopen jaar druk mee in 2019?

merenwijk avondDe wijkvereniging Merenwijk heeft maandelijks haar bestuursvergaderingen gehouden in het buurtcentrum Op Eigen Wieken. Elf maal, omdat de zomermaand overgeslagen is. Van deze vergadering zijn notulen gemaakt, evenzo van de ALV ( algemene ledenvergadering) op 28 januari 2019, gehouden in de Regenboog.

Informatievoorziening naar bewoners is belangrijk voor de wijkvereniging.

De website van de wijkvereniging is daar een onderdeel van; die is actueel en wordt goed bezocht. Nog steeds streven we naar het aanleveren van meer info uit de werkgroepen. Met een vaardige afstemming met de webmaster komt altijd het laatste nieuws scherp op de site. Voor de webmaster hebben we ook besloten om een vrijwilligersvergoeding in te zetten.

Al lange tijd had de wijkvereniging een Merenwijkagenda op haar lijstje staan, om bewoners van de Merenwijk op een gemakkelijke manier te laten weten wat er allemaal te doen is of waar men terecht kan.
In eerste instantie werd gedacht aan een soort Merenwijkkompas, een brochure die huis aan huis verspreid zou kunnen worden. Er werd reeds in de begroting geld voor bestemd vanuit het voorgaande jaar. Dit bleek een zo omvangrijke eenmalig klus te zijn, dat later besloten is om een Merenwijkagenda digitaal aan te bieden. Super tevreden zijn we over het resultaat en het aantal bewoners dat de agenda ontvangt, groeit gestaag.
Daar dit een tweewekelijks herhalende klus is, waar twee vrijwilligers zich voor inzetten, heeft het bestuur besloten hen een vrijwilligersvergoeding te geven.

Het afgelopen jaar zijn alle actuele onderwerpen tijdens het maandelijks overleg met de wijkregisseur aan de orde geweest. Dit overleg vindt plaats op de eerste dinsdagmorgen van de maand om 09.30 in het buurthuis Op Eigen Wieken. Wie bij bepaalde onderwerpen wil aanschuiven is welkom.

Om de versnippering tegen te gaan en meer zicht te geven op wat er allemaal speelt in de wijk, zijn er maandelijkse wijklunches tussen professionals en actieve vrijwilligers georganiseerd.
In deze lunches werden plannen afgestemd en informatie uitgewisseld. Men leert elkaar kennen en neemt gemakkelijker contact op om af te stemmen of te organiseren.
De wijkvereniging initieerde dit en nam hieraan deel.

Naast de bestuurlijk-organisatorische zaken hebben de verschillende werkgroepen van de de wijkvereniging zich met een flink aantal onderwerpen bezig gehouden. Hieronder vermelden we de activiteiten van de werkgroepen.

Werkgroep Centrum/Kopermolen

De werkgroep Centrum/Kopermolen heeft actief bijgedragen aan de verschillende onderwerpen die bewoners in de enquete vanuit de gemeente hadden aangegeven. Het gebiedspaspoort is door de gemeente aangeboden en de bewoners konden reageren tot 7 jan. 2019.
De wijkvereniging heeft aan de gemeente laten weten dat men het participatieproces heel erg heeft gewaardeerd, doch dat juist in de laatste fase weer in de oude vorm van een inspraakprocedure is vervallen.
Via de behandeling in de raadscommissie van advies hebben de verschillende werkgroepleden ingesproken en hun bevindingen doorgegeven.
Het gebiedspaspoort beschrijft de ambitie en de uitgangspunten voor het hart van de Merenwijk en de uitvoeringsplannen moeten te zijner tijd aan deze uitgangspunten voldoen.
Het winkelcentrum moet moderner, gezelliger en groener worden er moeten meer mogelijkheden komen voor ontmoeting, zowel binnen als buiten. Daarnaast willen we de verbindingen met de omliggende buurten en functies (wijkpark, kinderboerderij, wijkcentrum, de winkels en de wijkvoorzieningen verbeteren) versterken.
Blij zijn we dat er geen 500 woningen bijkomen, maar 150; dat is al een veel geringere belasting voor het milieu en de belevingsruimte aldaar.

In de gemeenteraad is het gebiedspaspoort vastgesteld en men is nu bezig met het opstellen van het uitvoeringsplan.
Graag hadden we tijdens de komende algemene leden vergadering wethouder Fleur Spijker hierover aan het woord gelaten, maar er kan nog niet zoveel toegelicht worden. Zij heeft daarom om een nieuwe datum verzocht.

De werkgroep komt bijeen zodra er weer inhoudelijke plannen zijn om te bespreken.

Werkgroep Verkeer

Deze werkgroep heeft het superdruk gehad met het fietspad aan de noordelijke zijde van deZijl brug vanuit de Merenwijk. Net voor de zomer bleek dit pad reeds opgebroken te worden en de brug voor onderhoud anders ingericht. Al het fietsverkeer moet nu over het zuidelijke pad.
Er is bezwaar gemaakt, maar we werden niet ontvankelijk verklaard omdat het ging om een kaderbesluit uit 2016 (de wijkvereniging bestond toentertijd nog niet).
In alle heftigheid heeft men zich intensief bemoeid met de plannen voor de Leidse Ring Noord, ingesproken in  commissievergaderingen en brieven geschreven, alles in het kader van een goede ontsluiting van de Merenwijk via de twee hoofdaders, zowel voor fietsers als voor automobilisten.
Het tracé van de Leidse Ring Noord is een lastige opgave en zorgt voor een enorme barrièrewerking tussen de stad en de Merenwijk. De gemeente Leiden denkt met deze vergroting van de capaciteit voor het autoverkeer op de Willem de Zwijgerlaan de stad bereikbaar te houden, maar de verkeersdeskundigen in onze werkgroep geven aan dat er op te veel gebieden concessies gedaan moeten worden die niet voldoen aan de wettelijke normen, en dus dat het gewoon geen haalbaar project is en ook nog eens heel veel geld kost.
De werkgroep Verkeer blijft ook in 2020 actief betrokken bij de verdere planvorming voor de Leidse Ring Noord.
Wel is er in de Merenwijkgroep een nieuw landelijke initiatief gegroeid, namelijke opkomen voor de wandelaars. De Stichting Voetgangersbeweging Nederland is opgericht.

Werkgroep zwerfvuil

Super actief heeft deze werkgroep een aantal zeer opvallende schoonmaakacties in de wijk gedaan op gevoelige plekken. Dat heeft de lokale krant gehaald, wat goede promotie is.
Steeds meer probeert de werkgroep omwonenden bij deze acties te betrekken en hen ambassadeur van ‘hun' stukje buurt te laten zijn.
Op een grote kaart worden speldenknoppen geprikt, zodat men zicht heeft op wie meedoen en welke buurt nog aandacht nodig heeft.

Kagerzoom

Het is lastig om te achterhalen hoe en wanneer de besluitvorming omtrent dit plan plaatsvindt.
De wijkvereniging heeft met een aantal vertegenwoordigers van verschillende groepen voor de zomer met de twee wethouders om tafel gezeten, de burgemeester was verhinderd.
Belangrijke agenda punten waren veiligheid, overlast en verstoring.
Helaas heeft door miscommunicatie een brief van de gemeente Warmond de vertegenwoordigers van de wijkvereniging niet bereikt.
Hoe het definitieve plan er nu uitziet is voor ons gissen.

Voedselbos

Voedselbos Okkerheide aan de rand van de Merenwijk, tussen de Heides en het spoor, moet de tijd hebben om te groeien. Een flink aantal mensen is er actief bezig met onderhoud.
Aan het eind van het jaar heeft men verzocht om een bijdrage vanuit de wijkvereniging te geven voor de kosten van het onderhoud.

Samenwerking Bieb en filmavond.

Er is een kleine werkgroep-bieb, waarin de mensen van de filmavond en de voorbereiding van College tour samenwerken.
De filmavonden kennen een vast publiek, zo tussen de 20 en 40 mensen. Door omstandigheden konden nog niet alle avonden doorgaan.
De openingstijden van de bieb zijn aangepast.
Ook worden hier de succesrijke bijeenkomsten georganiseerd door het Comitee College Tour.
Mensen uit de Merenwijk krijgen de mogelijkheid om hun specifieke kennis te delen. Aan de orde kwamen vele onderwerpen aan de orde.

De Verenigingsdag Kopermolen, georganiseerd door de winkeliersvereniging in het centrum van de Kopermolen, was 15 juni, van 12.00 tot 17.00 uur. Daar was ook de wijkvereniging present. Tijdens deze dag hebben we superveel mensen gesproken, we kregen veel complimenten voor onze aanpak met de Kopermolen. Maar wij konden rustig doorgeven dat de aktiegroep voor de 6000 handtekeningen tegen hoogbouw in het park heeft gezorgd dat het samenspel effectief is geweest.
De Merenwijkers laten het er niet bij zitten en laten met hun kennis zien dat er ook alternatieven zijn.

Nieuwjaarsconcert in de Merenwijk

De wijkvereniging heeft inhoudelijk meegedacht en groepen aangedragen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan dit Nieuwjaarsconcert in de Regenboog, met een kleine financiële ondersteuning.
De muziek zou meer kunnen aansluiten bij de diverse samenstelling van onze wijk, meer gericht op integratie. Dus niet alleen klassieke muziek op je nieuwjaarsconcert laten horen.

Integratiefeest op 15 juni 2019

In samenwerking met Jongerenwerk, Regenboog, Htib en Losa werd dit ontmoetingsfeest in de Regenboog georganiseerd. Vanuit de verschillende culturen werd muziek en dans gebracht, ook het eten was multi-culti top en ging schoon op.
Ouderwetse Hollandse spelletjes werden fanatiek gespeeld met groepen die door middel van een kleurtje bij binnenkomst gevormd werden – zo sprak je nog eens een ander.

Actief met iDOE

Tweemaal hebben we op een bijeenkomst van iDoe met een standje gestaan om voorlichting te geven over wat de wijkvereniging doet en hoe goed het is om actief te zijn voor je omgeving. Of in het kader van participatie te starten met vrijwilligerswerk.
iDOE biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligersondersteuning. Vanuit de bijeenkomsten van de gemeente Leiden worden de wijkverenigingen voorzien van relevante thema's en informatie.

Summer Zijl

Een kleinwerkgroepje heeft voor 14 juli 2019 een fantastische happening in de openlucht achter de scholen aan de Zijl georganiseerd,
Naast twee muziekpodia waren er allerlei andere activiteiten, zoals de circusschool, pizza bakken,
ijsscheppen, powervaders hapjes maken, snijtafel met sla etcetera.
Deze bijeenkomst zou duren van 16.00 uur tot 21 uur. Omdat het in de avond al gauw te fris werd, is men iets eerder gestopt, maar zo'n 200 tot 300 personen bezochten het festival.

Werkgroep groen

Er heeft een schouw plaatsgevonden in het Park van de Merenwijk, met betrokken bewoners.
Veel deskundigheid kon ingebracht worden, waardoor het park aan waarde wint voor plant, dier en bewoners.
Het INV heeft actief zoveel inhoudelijke activiteiten ontwikkeld dat het nu een heel waardevolle en leerzame plek is voor alle bezoekers (vooral ook kinderen).

Werkgroep Groen combineert eigen deskundigheid met een gezonde aanpak, het is een los-vaste groep, die actief wordt per item.
Voor de actie heggen snoeien in het najaar voor het zicht en veiligheid is oproep gedaan via de website.
Volgende jaar wil de gemeente weer een schouw doen, en daarvoor mogelijk per buurt actieve mensen vragen.
Het Waterschap is aan de Stinksloot begonnen met kade-onderhoud en zal de bewoners daarover op gepast wijze informeren; een aantal leden is hierbij actief.

Samenwerking met Stichting DEM (duurzame energie merenwijk)

De wijkvereniging kan als een platform fungeren, en bijvoorbeeld steun verlenen in de startfase van de energietransitie.
We zijn onder de indruk van de aanpak van de Stichting DEM en hopen dat veel bewoners met hun straat actief gaan worden voor het verduurzamen van de huizen en anticiperen op nieuwe vormen van energievoorziening.

Buurtkantine

ZZP’ers vormen een actief netwerk en wisselen kennis en gegevens uit. Ze proberen op Merenwijk-niveau meer bekendheid te krijgen, zodat bewoners meer op de hoogte zijn dat er ook in hun eigen buurt expertise zit die je kunt inhuren.