De groenste wijk van Leiden

ledenvergadering febr2018Het lijkt te gaan bruisen in de Merenwijk: er komt mogelijk een ‘burgerforum’ over de Kopermolen, en de wijkvereniging zal zich nog helderder presenteren namens álle bewoners van de wijk. Dit is de wat verrassende uitkomst van de algemene ledenvergadering van maandag 19 februari 2018. Deze beide onderwerpen werden ter vergadering toegevoegd aan de agenda, die verder vooral de ‘verplichte nummers’ bevatte zoals goedkeuring jaarverslag en daaropvolgend decharge.

Een meer inhoudelijke bespreking van de vele onderwerpen waar de wijkvereniging mee bezig is, was al aan de orde gekomen op de ledenvergadering van 22 januari. Daarnaast heeft verenigingsvoorzitter Akke Timmermans een beschouwend jaarverslag geschreven.

Rol van de wijkvereniging

Een van de twee toegevoegde agendapunten was: de rol van de wijkvereniging. Die rol is niet altijd helder. Een belangrijke functie is een vaster contact tussen bewoners en de gemeente. Sommige leden voelen echter dat er juist een laag tussen is gekomen en vragen zich af: wie vertegenwoordigt wie? Een suggestie was dat iedere wijkbewoner lid is, tenzij men dat niet wil. Dit is echter wettelijk niet mogelijk en zou een statuutswijziging vereisen – ieder moet zich zelf aanmelden. (Tip: vraag uw buren of ze al lid zijn en zo niet, laat ze zich melden).

Burgerforum

Het tweede toegevoegde agendapunt was de instelling van een ‘burgerforum’ (zoals in de statuten staat omschreven) met het oog op de ontwikkelingen rond de Kopermolen. De suggestie om een vaste representatieve groep te vormen of een enquete te houden, werd niet direct enthousiast ontvangen. Omdat dit een plots aangemeld onderwerp was, kon de vergadering niet direct tot een besluit komen. Het bestuur gaat uitzoeken wat een handig voorstel is en zal dit presenteren. Opgemerkt moet worden dat er al maanden een klankbordgroep is, die op dit moment als dusdanig functioneert.

Levensloopbestendig wonen

Merenwijker Jan Landkroon meldde zich als actieve vrijwilliger om werk te maken van 'levensloopbestendig wonen', ofwel: onderzoeken wat er nodig of gewenst is zodat bewoners tot op hoge leeftijd in de wijk kunnen blijven wonen. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe woonvormen nodig, is er voldoende aanbod van zorg en welzijn? Hij wil hier graag een werkgroepje voor bij elkaar brengen. Wie ideeën heeft om mee te doen, kan zich melden bij dhr Landkroon.

Aandachtspunten 2018

In ieder geval zal de wijkvereniging de komende tijd aandacht besteden aan deze onderwerpen:

  • Ontwikkelingen rondom de Kopermolen, revitalisering, woningbouw en groen.
  • Evaluatie van de 13 schouwen en aandachtspunten voor het verkeer.
  • Bespreking in de kwadranten van het visiedocument.
  • Welzijn, bibliotheek ontwikkelingen, overzicht voor iedereen wat er in de wijk is (‘wijkkompas’).
  • Levensloopbestendigheid, prettig kunnen wonen voor alle generaties, vitale wijk.

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur nam afscheid van enkele leden terwijl vier nieuwe leden toetraden:
Christiaan de Witt, namens kwadrant Zijlwijk-zuid, tevens penningmeester
Gert Walrave, namens kwadrant Leedewijk (omzetting vanaf bijzonder bestuurslid)
Hansje Huson, namens kwadrant Zijlwijk-noord

Wilma Trommelen bood ter plaatse aan mee te helpen met de administratie, en Wietze van der Werff gaf aan binnen DHR actief te zijn. Nieuw lid van de Kascommissie is Wilma Verwey. De uitvoering van de financiële administratie en declaraties wordt gedaan door Marjolein Cancrinus.

Met dank voor bewezen diensten namen afscheid:

Rinus Brouwer, Marion Goedhart, Anja Joor, Jasper Schwenke (per april 2018) en Laura van der Hidde.

Tot slot een bericht van kascontrolecommissie:

kascontrole2018